Garantija un preces atgriešana

DERĪGUMA TERMIŅŠ
Visām precēm uz iepakojuma ir norādīts derīguma termiņš atbilstoši normatīvajiem
aktiem un ražotāja noteiktiem noteikumiem un ražošanā izmantotajiem standartiem.
Dažādām preču grupām derīguma termiņš var atšķirties. Atsevišķām precēm (piem.
kosmētikas līdzekļiem) derīguma termiņš var nebūt norādīts uz iepakojuma. Tas attiecas
uz precēm, kurām ir noteikts izmantošanas laiks no atvēršanas brīža, tas tiek norādīts klāt
pievienotajā lietošanas instrukcijā.
Preci izmantot drīkst tikai derīguma termiņa ietvaros. Derīguma termiņš ir preces
garantijas laiks.
Neskaidrību gadījumos informāciju par ražotāja garantijas laiku izvēlētajai precei var
precizēt pie uzņēmuma darbinieka.


GARANTIJA UN PREČU ATGRIEŠANA

Ja garantijas laikā precei tiek konstatētas kvalitātes problēmas, Klientam ir jāgriežas pie
uzņēmuma pārstāvjiem, lai vienotos par tālāko rīcību. Ja kvalitātes problēmas ir radušās
ražotāja vai tirgotāja vainas dēļ neatbilstošas kvalitātes prece var tikt apmainīta pret
kvalitatīvu tādu pašu vai ekvivalentu preci, vai arī Klientam tiek atmaksāta par preci
samaksātā naudas summa.
Klientam obligāti jāuzrāda pirkumu apliecinoši dokumenti: čeks, pavadzīme vai
maksājumu apliecinoša kvīts, garantijas talons, ja tas ir izsniegts preci pārdodot.
Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:
- pēc preces iegādes Klients transportējis vai uzglabājis preci neatbilstoši
uzglabāšanas un transportēšanas noteikumiem;
- Klients ir apzināti vai neuzmanības dēļ sabojājis preci, pašrocīgi ir mēģinājis
novērst bojājumu, veicis preces remontu neatbilstoši garantijas noteikumiem;
- bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai
ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu
sadzīves un ārējo faktoru dēļ (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums);
- ja netiek uzrādīti pirkumu apliecinošu dokumenti: čeks, pavadzīme vai
maksājumu apliecinoša kvīts, garantijas talons. 


ATTEIKUMA TIESĪBU NOTEIKUMI

Atteikuma tiesības ir tikai pircējam - fiziskai personai.
Atteikuma tiesības tiek īstenotas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un
2014.gada 13.jūnija Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem Nr.255 “Noteikumiem par distances līgumu”.
“Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, https://likumi.lv/doc.php?id=23309
“Noteikumi par distances līgumu”, https://likumi.lv/doc.php?id=266462
Klients var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14
kalendāra dienu laikā no preces saņemšanas dienas neminot iemeslu. Atteikuma tiesības
14 dienu laikā tiek piemērotas tikai interneta veikalā iegādātajām precēm.
Prece jāatgriež oriģinālā iepakojumā un pilnā komplektācijā, kopā ar aizpildītu atteikuma
veidlapu un pirkumu apliecinošu dokumentu, kā arī garantijas talonu, ja tāds ir izsniegts
preci pārdodot.
Preci vairs nevar atgriezt saskaņā ar šiem noteikumiem, ja tā ir sākta lietot, jo tādējādi
pircējs apliecina, ka prece atbilst pasūtījumam. Lūdzam ņemt vērā, ka šie noteikumi
neattiecas uz personīgās higiēnas precēm un sterilām/nesterilām precēm, kuru iepakojums
tiek atvērts un/vai bojāts. Tās netiek pieņemtas atpakaļ.


PREČU ATGRIEŠANAS KĀRTĪBA:

14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces saņemšanas brīža, preci kopā ar aizpildītu
atteikuma paziņojumu - veidlapu iespējams atgriezt "SIA ERKO group" birojā
Brīvības iela 95-3 (2.stāvs) Rīgā, LV-1001.
Ja nav iespējams atgriezt iegādāto preci "SIA ERKO group" birojā, tad:
1. 14 (četrpadsmit) dienu laikā, no preces saņemšanas brīža jānosūta "SIA ERKO group"
atteikuma paziņojums uz e-pasta adresi: info@kosmed.lv vai
pa pastu uz adresi "SIA ERKO group", Brīvības iela 95-3, Rīgā, LV-1001;
2. 14 (četrpadsmit) dienu laikā no atteikuma nosūtīšanas brīža prece, kopā ar
atteikuma paziņojumu - aizpildītu veidlapu, par klienta līdzekļiem jānosūta "SIA ERKO group",
pa pastu uz adresi "SIA ERKO group", Brīvības iela 95-3, Rīgā,
LV-1001, vai jāpiegādā ar kurjeru uz "SIA ERKO group" biroju. Sūtot vai
piegādājot ar kurjeru, Klients ir atbildīgs par preces atbilstošu un transportēšanai
drošu iesaiņojumu.
Atteikuma paziņojumu ir tiesīgs iesniegt tikai Klients vai tā pilnvarotā persona.
Ja attiekuma paziņojumu iesniedz pilnvarota persona, atteikuma veidlapai pievienojama
pilnvara.
Atteikuma tiesību veidlapu var lejupielādēt šeit
Kopsavilkuma informācija par atteikuma tiesību izmantošanu
1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no iegādātās preces
neminot iemeslu.
2. Atteikuma tiesības ir spēkā 14 (četrpadsmit) dienas no preces saņemšanas dienas.
3. Prece jāatgriež "SIA ERKO group" birojā , Brīvības iela 95-3 (2.stāvā), Rīgā vai
jānosūta pa pastu vai kurjeru adresējot "SIA ERKO group", Brīvības iela 95-3,
Rīgā, LV-1001.


SIA ERKO GROUP RĪCĪBA, SAŅEMOT ATGRIEZTU PRECI

Saņemot atgrieztās preces "SIA ERKO group" pieņemšanas brīdī ir tiesības fiksēt
iespējamos preces vizuālos bojājumus un komplektācijas satura atbilstību. Gadījumos,
kad tiks konstatēts preces bojājums, neatbilstība vizuālajam stāvoklim un/vai
komplektācijai saņemšanas brīdī, Jūs tiksiet informēts un saņemsiet konstatācijas akta
kopiju/paziņojumu.
Atteikuma gadījumā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no atteikuma saņemšanas brīža Jums
tiks atmaksāti visi no jums saņemtie maksājumi, ieskaitot piegādes izdevumus, ko Jūs
apmaksājāt saņemot preci.
Naudas līdzekļu atmaksa 100% apmērā tiks veikta izmantojot tādu pašu maksāšanas
veidu, kādu izmantojāt Jūs, iegādājoties preci. Pēc savstarpējas vienošanās iespējams cits
naudas līdzekļu atmaksas veids.
Ja 14 (četrpadsmit) dienu laikā no atteikuma saņemšanas brīža preces vēl nebūs
atgrieztas pārdevējam "SIA ERKO group" vai netiks saņemts apliecinājums, ka prece ir
izsūtīta "SIA ERKO group" patur tiesības līdz preces saņemšanas brīdim aizturēt
atmaksu.
"SIA ERKO group" nesedz sūtījuma izmaksu starpību, ja tā ir lielāka par summu, kura
tika iekasēta par preču sūtījumu pasūtītājam.
Visiem atgrieztiem sūtījumiem jābūt iepakotiem preces ražotāja iepakojumā vai tādā
iepakojumā, kurš pasargā preci no bojājumiem transportēšanas laikā.
Neiepakotu sūtījumu gadījumā Klients ir atbildīgs par iespējamo bojājumu
transportēšanas laikā un preces vērtības pazemināšanos, kura ir radusies transportēšanas
laikā iegūtā bojājumā.
Ja Klients ir ievērojis preces iepakošanas prasības, tad par iespējamiem zaudējumiem, kas
varētu rasties un ir radušies transportēšanas un sūtījumu apstrādes laikā ir atbildīgs
piegādes uzņēmums.
Nav iespējams atgriezt personīgās higiēnas preces un sterilas/nesterilas preces, kuru
iepakojums tiek atvērts un/vai bojāts. Tās netiek pieņemtas atpakaļ.
Klients ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota nevis tāpēc, lai
konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos tam neparedzētos nolūkos.
Jūsu iesniegtā personiskā informācija tiks izmantota tikai atteikuma tiesību procedūras
izpildei un pircēja identifikācijai, pamatojoties uz Personas datu aizsardzības regulu
Nr. 2016/679 un "SIA ERKO group" iekšējo privātuma politiku.
Preces saņemšanas brīdī Klientam jāpārliecinās par preču atbilstību pasūtījumam. Strīdi,
domstarpības un pretenzijas tiek risinātas sarunu ceļā. Gadījumā, ja vienošanās netiek
panākta, jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība tiks izšķirta Latvijas Republikas tiesu
institūcijās saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.